من که نمی دانم پرنده از کجا می آید و چرا می آید .

تومی دانی ؟