با ماشین خوشگل خودم رفتم چرخی بزنم. پیچیدم تو کوچه بابا بزرگ اینا. بابابزرگ و

دوتا دوستش را سوار کردم . بستنی های یخی گنده خریدم . از جلوی مغازه اسباب

بازی  فروشی رد شدیم ، دو تا بوق زدم .تو خیابونها چرخیدیم  و تخمه خوردیم . هوا

ابری شد . بارون اومد . پدربزرگ و دوستاشو رسوندم خونه .

آفتاب که در اومد رنگین کمان بود از این سر تا اون سر . رفتم  رو  رنگ ها . ماشینم

رنگارنگ شد . هی رنگ عوض کرد. آبی ، زرد ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، نیلی ، بنفش.

رفتم میون ابرها . از وسط یه ابر گنده سفید رد شدم و بوق زدم . یه بادبادک  بنفش

به سپر ماشین گیر کرد . از روی یه ابر بزرگ دیگه رد شدم . بادبادک  با دنباله  های

زردش ، بالا و پایین می رفت . رفتم روی یه کوه بزرگ . از قله بالا می رفتم که یکهو

یه سر بزرگ با دو تا شاخ از وسط یه بوته بیرون اومد . تا بوق زدم  سپر ماشین خورد

به سر یه بز کوهی و از خواب پریدم .

                        

                                                                    نویسنده بهار بختیاری