کوچولو دیشب خواب دیدی ، یک پرنده  کوچک روی چمن های یک باغچه

کوچک خودش را  زیر آفتاب ولو کرده ...

فردا که پارک رفتیم ، خودت را بدست آفتاب بسپار .

من مراقبت هستم .