امروز ، ترا به خاطر اشتباهت سرزنش کردم  . رنجیدی و با چشمان غمگین نگاهم

کردی . رویت را به طرف دیگر گرداندی و به اطاقت پناه بردی .

گل کوچک ، زندگی مال تست . من فقط به تو یاد می دهم کدام درست است و

کدام اشتباه . همین .

از من نرنج . دو باره با من دوست باش . بخند و اشک هایت را پاک کن .

                                                       بی بی زمستون