بارش باران زیباست ، به مانند چشمهای زیبای بچه های کوچک که به هر بهانه میبارند و چقدر تند تند هم می بارند .

 عزیزم هر وقت گریه می کنی ، لطفا" یک چتر به من بده تا از باران اشک تو خیس نشوم .

                                                                  فریده جلیلوند