فریبرز
 
شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۸٧
بعد از 29 سال برادرامو دیدم قبل از دیدن شوق فراوان داشتم ولی وقتی دیدمشان احساس کردم هیچ حرفی برای گفتن ندارم نمی دانم از دوری بیش از حد بود یا از شوق زیاد ولی بعدا دیدم دوست دارم  فقط نگاهشون کنم و تمام حرفهای نگفته مو را از این طریق بگم .