ماندیم در برابر هیچ

                                       خم شدیم در برابر هیچ

                                                            پس نماز مادر را نشکنیم

                                                                                     

                                                                                      سپهری