هی می چرخی و هی می چرخی می بینی باز سر جای اولت هستی با این تفاوت که خودت دیگر اون آدم اولی نیستی
می بینی در شلوغی دور و برت باز هم تنهایی و خودتی که باقی می مانی و یک دنیا تنهایی .
                                                       نویسنده فریبرز