ای دوست

                           آیا کجاوه تو

                                            از کدام دروازه می آید ؟

 

                                                             حسین منزوی