کوچکم ، امیدوارم  هر روز پاییزی من

                                                  روزی بهاری برای تو باشد

 

                                                                     فریده جلیلوند