خیلی فکر کردم که حالا در این سن وسال چکار کنم که به درد بخور باشه . ناگهان جرقه ای در ذهنم درخشید " بچه ها ... بچه ها "  یادم آمد دست های کوچک شما را که می تواند کارهای بزرگ انجام دهد . پس این بلاگ مال شما است .  خاطرات ، داستان کوتاه ، قصه مادر بزرگه و از همه مهمتر : خط خطی هاتون ، نقاشی هاتون ...

                                       بی بی زمستون