می دوزم شادی را بغم
زیاد را به کم
درخت را به ریشه
گاهی را به همیشه
ستاره را به آسمان
زمین را به کهکشان
کهنه را به نو
خودم را به تو
                       

                                         فریبرز جلیلوند