امروز دو روز است که منتظر آمدنت هستم . امشب بالاخره می ایی .

 آمدیم استقبال تا از ورودت گل بچینیم . وقتی از پله هاآمدی پایین در نگاهت  ازدست دادگی را دیدم .

چقدر خسته و تنها . با آن همه حرف ، هیچ برای گفتن نداری.

                                                      فریده