نام ترا

        حتی به کوه می گویم

                           تا کوه پر در آرد

                                           و پرنده شود.

                                                   

                                               "حسین منزوی"