بوی ترانه گمشده می دهد 

                                بوی لا لایی 

                                     که روی چهره مادرم نوسان می کند

                                                                     "   سپهری  "