بیائیم یکدیگر را چنان که هستیم بپذیریم ، نه بیشتر و نه کمتر و نه آنطور که می‌خواهیم و بعد نتایج شگفت‌انگیز آن را ببینیم .

 

                                             نویسنده فریبرز