یادم نیست  ،  پروانه رنگارنگ و زیبا را کی به باغچه دلم دعوت کردم . 

              

             تو وقتی پروانه را می خوانی ، بیاد داشته باش .

                                  

                                                     فریده