دستت را به من بده و              

              بیا با هم به گلها ،

                           آسمان آبی ،

                                         پرندگان ،

                                                    سلام کنیم .

                                                                       فریده