وقتی خوابیده ای ، نگاهت می کنم  .

چقدر آرام ، ساده و زیبا هستی .

سرم را پایین می آورم ، بوسه ای بر گونه داغت می گذارم .

فقط خدا کند از خواب نپری .

                                                                                       فریده

,
,