چه کسی بود از من پرسید ، آن پرنده کوچک چرا بسوی آسمان آبی و

خورشید درخشان پرواز کرد ؟   تو می دانی  ؟

                                                                   فریده