. . .

می دونی چند بار تا صبح ،

           همانوقت که آرام و آسوده  در خواب ناز هستی ،

                پتو را رویت می کشم  و مراقب نفس کشیدنت هستم  ؟

                                                                                        فریده