گریه نکن . . .

 خورشید با تو همراه است و راهت را روشن کرده است .

                   از شب می ترسی ؟ اگر ماه نیست چراغ هست .

                                                                      فریده