.  .  . 

بیا یید از شوره زار خوب وبد برویم

                        چون جویبار , آیینه روان باشیم

                                   برویم , برویم , بیکرانی را زمزمه کنیم   

 

           یکشنبه، ٢۴ آذر ۱۳۸٧                                               فتانه