. . .

اون روز صبح با سرو صدای زیادی که از آشپزخانه می اومد ، چرتش پاره شد . صدای کاسه و بشقاب و قاشق و چنگال و جرینگ جرینگ لیوانها . گوشش رو تیز کرد :

مرد صاحبخانه می گفت : " چه خبره زن . مهمون داریم مگه ؟ "
زن جواب داد :  " آره ، خب . مادر من ، خواهر من ، مادر تو ،برادر تو "

مرد گفت : " خوب چی می خوای بذاری جلوشون واسه شام ."

                                                                        بهار