دوست اینترنتی من فتانه . برایت ایمیل فرستادم . لطفا  آنرا بخوان .

                                                                     فریده