عزیزم

نهالی را که در باغچه دلت کاشته ای ، آبیاری کن 
       

              حتما" ، فرداهایت از میوه های شیرینش لذت خواهی برد

                                                                                           فریده