. . .

خیلی خوب.....خیلی زودتبدیل شد به خیلی بد . خیلی زود .

هیچ کس چیزی به من نگفت وبه همین دلیل هیچ وقت سر در نیاوردم

که خیلی خوب چقدر زود تبدیل می شود به خیلی بد .

از شل سیلوراستاین                                           فتانه