می نویسم تا بگویم آنچه را نگفته بودم.

آنجه در نگاه بچه هاست  هر زمان گویای دل آنان نیست .به دل نگیریم.
کلام تو گویاست..

متن تو شیرین و دلنواز. منتظر تو هستم

                                                                  آرزو