. . .

نزدیک غروب بود  . بازم از تو خونه  سرو صدا می اومد . زن صاحبخانه  می گفت : "   اون مرغه چند روزه نه تخم  میذاره ، نه تکون میخوره  نه قد قد می کنه . گردن کج ، یه گوشه کز می کنه . بدو مرد ، بدو قفس رو بیار . حسابی چاق و چله شده . تا از مریضی تلف نشده ، سرشو ببریم و پر بکنیم برای شام امشب . " مرغ ما اینو که شنید  ، لرزید و ترسید .  هرکاری کرد یه قد قدی بکنه   . یه تخم گنده بذاره .  نشد که نشد .  انگار همه چی از یادش رفته بود و خلاصه . . . نمی دونم بچه ها شما م تا حالا  از این مرغ های تنبل خوشمزه خوردین  یا نه ؟!!

                                                                         بهار