. . .

       پس ازلحظه های دراز               

                         بر درخت خاکستری پنجره ام         

                                                         برگی رویید .

                                                                         سپهری