در عرض 12روز قرار شد به هندوستان بروم .
اونم منی که تا سر کوجه باید یکی همراهم باشه .
تنها دلخوشی این بود که با گروهی از ایران میرفتم که اگر می خواستم با اینها نرم  , دیگه تنهای تنها می شدم .
خلاصه اینکه آش کشک خاله بود باید خورده می شد  . . .

                                                                                بای بای