. . .

   کاش می دانستیم عزیزترین لحظه هایمان،

                فدای چیزی شد که به آن می گفتیم زندگی

                            چیزی که ندانستیم چیست و به ما نگفته بودند!

                                                                     شالیز