چشمانت را به بند و به  آینده بیندیش .کسی را می بینی که به پیروزی ها دست یافته و بر مشکلات غلبه کرده .
                                                    او خود تو هستی .

                                                                   فریده