سرزمین 3 -  روز - چرخش هجدهم روز سوم
  .  .   .  

خوشحال و سرمست ، بعد از گذشتن از پل متحرک کنکور . روز های پر التهاب  . داشتم می رفتم که دل رو بزنم به دریا . دریای آبی با موجهای ترسناک و خروشان و بی انتها .  عاشق خشکی درخت ها  توی فصل خزون ، داره می ره که پا به سرزمین سبز ها بذاره و شاید هم عاشق سبز ها بشه . . .

                                                                     آرزو