.  .  .

              هرجا گل های نیایش رست          

                                               دسته گلی دارم               

                                                                                      سپهری