محبت را جمع زدم


دوری را منها کردم
.

.

.

! جای امیدی هست

 

فریده