. . .

    اگر باغی پر از گلهای زیبا نداری ،

                   در رویاهایت می توانی آنرا پیدا کنی.

                                        و دقایقی رنگین داشته باشی.

                                                                       فریده