اسمان ابری
وزش باد نرم پاییزی

" یاد یارمهربان"
 ارزوهای بزرگ