آن آتشی که اینهمه سال

                      می سوخت پشت مه

                                       یک شعله از چراغ تو

                                                               بوده است

                                                                    

                                                                حسین منزوی