عبور سرد (3)

سرزمین 2 - روز - چرخش هجدهم  روز دوم

. . .

آخرش خودش رو نشون داد . به صدا در اومد  . پریدم و جواب دادم : " الو  . . . بله  سلام . . . بله هستند . گوشی ! " گوشی رو دادم بابا و جلوش ایستادم  مثل همیشه . لبخند زد و گفت  : خیلی خوبه و خداحافظی کرد . گفتم : چی شد بابا ؟ چی خوبه ؟ گفت : برو تو اطاق تا بیام بگم .

                                                                      آرزو

/ 0 نظر / 3 بازدید