عبور سرد (2)

سرزمین 1- شب - چرخش هجدهم - روز اول

. . .

  روز اول صداهایی می شنیدم از توی خلوتگاه همیشگی اونها  . یعنی چی می خواد بشه ؟  نمی دونستم ، نمی دونستند . منتظر خبری بودند . من هم بودم .  عادتمه . نمی خواهم جایی نباشم . جایی که دوست دارم باشم ، بدست می آرم . کنجکاوی کردم ، نشد . گفتند :
صبر داشته باش  ، خودت می فهمی . گفتم : باشه . . . یعنی چی شده ؟

                                                                     آرزو

/ 0 نظر / 3 بازدید