بدنبال دوست 3

 

کنار باغچه نشسته بود . دست زیر چونه زده بود. گربه سفید پشمالو با یه گلوله نخ نارنجی بازی می کرد . فکری به سرش زد . چوب جادویی رو برداشت . گلوله نخ رو نشانه گرفت . "اجی ، مجی ، لاترجی " یکهو گلوله نخ شد یه  موش سفید تپل مپل  که ازدیدن گربه جا خورد و دوید دور حیاط . گربه سفید هم دنبالش . اینبار هم نشد . جادوگر کوچولو گفت : گربه حتی نگاه هم نکرد . وای اگه موش رو   بخوره ؟
                                                     

                                                                               بهار بختیاری

/ 0 نظر / 3 بازدید